BINP SB RAS
Novosibirsk, Russia
Author
Borin, V.M.
Maltseva, Yu.I.
Meshkov, O.I.
Ottmar, A.V.
Rogovsky, Yu. A.
Rybitskaya, T.V.
Shwartz, D.B.
Timoshenko, M.V.
Zharinov, Yu.M.