Hohai University
Nanjing, People's Republic of China
Author
Ding, Y.K.
Liang, J.
Liu, H.
Xie, Z.P.