JAI
Egham, Surrey, United Kingdom
Author
Karataev, P.
Lekomtsev, K.