TPU
Tomsk, Russia
Author
Bleko, V.V.
Konkov, A.S.
Novokshonov, A.I.
Potylitsyn, A.
Strokov, S.A.
Sukhikh, L.G.